Saskaņā ar 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” :

Būvspeciālistam ir pienākums: katru kalendāra gadu paaugstināt profesionālo kompetenci saskaņā ar kompetences pārbaudes iestādes tīmekļa vietnē publicēto kompetences paaugstināšanas pasākumu tēmu un apjoma sarakstu, apgūstot Profesionālās izglītības likuma prasībām atbilstošas profesionālās pilnveides izglītības programmas, apmeklējot informatīvos seminārus un veicot citus kompetenci paaugstinošus pasākumus sertifikātā norādītajā jomā, specialitātē un darbības sfērā.

SIA “Mācību centrs Liepa” ir akreditēta pieaugušo izglītības iestāde, kuras mācību programmas, par darba aizsardzības, drošas kravu pārvietošana un ugunsdrošības un citām tēmām, atzīst būvspeciālistu sertifikācijas iestādes – Latvijas Būvinženieru Savienība (LBS) un Latvijas Siltuma, Gāzes un Ūdens Tehnoloģijas Inženieru savienība (LSGŪTIS). Kursu apguves apliecinošie dokumenti ir derīgi profesionālās pilnveides punktu piešķiršanai.