Saskaņā ar 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” :

Būvspeciālistam ir pienākums: katru kalendāra gadu paaugstināt profesionālo kompetenci saskaņā ar kompetences pārbaudes iestādes tīmekļa vietnē publicēto kompetences paaugstināšanas pasākumu tēmu un apjoma sarakstu, apgūstot Profesionālās izglītības likuma prasībām atbilstošas profesionālās pilnveides izglītības programmas, apmeklējot informatīvos seminārus un veicot citus kompetenci paaugstinošus pasākumus sertifikātā norādītajā jomā, specialitātē un darbības sfērā.

Visi semināri un apmācības ir apstiprinātas Latvijas Būvinženieru Savienībā (LBS), Latvijas Siltuma, Gāzes un Ūdens Tehnoloģijas Inženieru Savienībā (LSGŪTIS) un reģistrētas  Būvniecības informācijas sistēmā Apmācību apmeklējums dod profesionālās pilnveides punktus.