DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI

DARBA AIZSARDZĪBA
JŪSU UZŅĒMUMAM

DARBA AIZSARDZĪBA
- MŪSU IKDIENA

KOMPETENTA INSTITŪCIJA AR 10 GADU PIEREDZI

SIA MĀCĪBU CENTRA LIEPA KVALITĀTES POLITIKA

SIA “Mācību centrs Liepa” ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma, kura ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2015. Sertifikātu mums izsniedza sertifikācijas institūcija ÜV Rheinland Grupa (LRTDEA). Kompetence darba aizsardzības jautājumos ir novērtēta atbilstoši 08.09.2008 LR MK noteikumu Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” prasībām.

PIETEIKTIES PAKALPOJUMAM


  *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

  IEGUVUMI:

     kompetenta institūcija ar 10 gadu pieredzi darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā
     7 dažādu jomu pieredzējuši un kvalificēti darba aizsardzības vecākie speciālisti
     individuāla pieeja katram klientam
     drošības sajūta, ka nepieciešamā dokumentācija ir atbilstoša LR normatīvo aktu prasībām

     zināšanas un prasmes ieviest drošības prasības ikdienas darbā
     Jūs un Jūsu darbinieki jutīsies pārliecināti un droši, veicot savus darba pienākumus

  Saņemiet konsultācijas zvanot:

  Mūsu speciālists ar jums sazināsies

  DARBA VIDES RISKA FAKTORU NOTEIKŠANA UN NOVĒRTĒŠANA

  Veicam darba vides risku noteikšanu un novērtēšanu Jūsu uzņēmumā, kuru mērķis ir savlaicīgi konstatēt darba vides riska faktorus, kas var kaitēt vai apdraudēt darbinieku drošību vai veselību. Darba vides risku novērtēšanas laikā konsultējamies ar pašiem darbiniekiem, ņemot vērā viņu ierosinājumus konkrētā darba procesa vai darba vietas uzlabošanā.

  Darba vides risku novērtēšana ir viens no vissvarīgākajiem posmiem darba vides iekšējā uzraudzībā, jo uz risku novērtēšanu balstās darba aizsardzības pasākumi. Svarīgi, lai tiktu atklāti un precīzi novērtēti visi darba vietās esošie riski un ar attiecīgiem darba aizsardzības pasākumiem tiktu nodrošināta darbinieku drošība un veselība.

  Darba vides riskus novērtē ne retāk kā reizi gadā, kā arī:

  • praktiski uzsākot citu darbības veidu;
  • ja ir mainījušies darba procesi, metodes, darba aprīkojums, vielu un produktu izmantošana vai ražošana, būtiski pārkārtota darba vieta un citi pasākumi (piemēram, tiek mainīta uzņēmuma faktiskā atrašanās vieta);
  • ja konstatē apstākļu pasliktināšanos darba vidē vai neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • ja noticis nelaimes gadījums.

  Darba vides risku novērtēšanas rezultāti tiek apkopoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Darba devējam šos dokumentus ir jāuzglabā vismaz 3 gadus.

  DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMA PLĀNA UN SARAKSTU IZSTRĀDE

  Pēc darba vietu pārbaudes un darba vides riska novērtēšanas:

  • izstrādājam darba aizsardzības pasākumu plānu, kurā nosakām darba aizsardzības pasākumus atklāto risku samazināšanai vai novēršanai, pasākumu īstenošanas termiņus un par izpildi atbildīgās personas;
  • sagatavojam darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos sarakstus un dokumentus.

  INSTRUKTĀŽAS UN APMĀCĪBAS DARBA AIZSARDZĪBĀ

  Izstrādājam darba aizsardzības instrukcijas atbilstoši konkrētam darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā. Veicam instruktāžas darba vietā. Instruktāžā nodarbinātos iepazīstinām ar darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā. Instruktāža darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā. Veicam dažādu veidu apmācības gan klātienē pie klienta, gan e-vidē.

  DARBA VIDES IEKŠĒJĀS UZRAUDZĪBAS VEIKŠANA (APKALPOŠANA)

  Veicam darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā. Darba vides iekšējā uzraudzība sastāv no vairākiem posmiem, kuri seko cits citam loģiskā secībā un kuri jāveic katru gadu, nodrošinot uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas nepārtrauktu attīstību un savlaicīgu reaģēšanu uz pārmaiņām darba vidē.

  Ko ietver darba vides iekšējā uzraudzība?

  Darba vides iekšējā uzraudzība sastāv no četriem posmiem:

  1. Darba vides iekšējās uzraudzības plānošana – tiek lemts par darba aizsardzības jautājumu organizēšanu uzņēmumā, darba aizsardzībai nepieciešamajiem resursiem, atbildīgajām personām un citiem ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītajiem jautājumiem.
  2. Darba vides riska novērtēšana – tiek veikta darba vietu pārbaude, noteikti tur esošie darba vides riska faktori (risku avoti), kuri potenciāli var radīt kaitējumu nodarbināto drošībai un veselībai.
  3. Darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana – balstoties uz iegūtajiem darba vietu pārbaudes rezultātiem, tiek noteiktas darba vietas, kur pastāv darba vides risks, kas būtu jānovērš vai jāsamazina un tiek plānoti un veikti atbilstoši darba aizsardzības pasākumi šā riska novēršanai vai samazināšanai.
  4. Darba vides iekšējās uzraudzības pārbaude un pilnveidošana – jānovērtē uzņēmumā veikto pasākumu efektivitāte.

  OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES

  Pēc darba vides riska novērtēšanas izstrādājam obligāto veselības pārbaužu sarakstu darbiniekiem. Ārstu komisija mūsu arodveselību ārstu vadībā izbrauc uz jūsu uzņēmumu, tā ietaupīt jūsu uzņēmuma tiešos un netiešos izdevumus.

  Veicot obligātās veselības pārbaudes, darba devējs var pārliecināties par darbinieku veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, kas nodrošina iespēju ilgstoši nodarbināt veselus un darbspējīgus darbiniekus, kas savukārt ļoti tieši ietekmē saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti.

  KONSULTĒŠANA UN INTEREŠU PĀRSTĀVĒŠANA VALSTS DARBA INSPEKCIJĀ

  Konsultējam un pārstāvam Jūsu uzņēmuma intereses Valsts darba inspekcijā. Sagatavosim visus nepieciešamos darba aizsardzības dokumentāciju atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām.

  DARBA VIDES MĒRĪJUMA VEIKŠANA SADARBĪBĀ AR MĒRĪJUMU LABORATORIJU

  Sadarbojamies ar mērījumu laboratoriju SIA “Metrio”, kura ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām ar reģistrācijas numuru LATAK-Т-616-00-2019.

  Mērījumu laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā.

  Mērījuma laboratorija veic darba vides parametru mērījumus:

  • apgaismojuma;
  • trokšņa;
  • vibrācijas;
  • mikroklimata.

  KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS

  JAUNUMI UN AKTUALITĀTES

  SPECIĀLISTI ATBILD