DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI

Kivere-MC-liepa

DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA ATTIECAS UZ VISIEM

2

TĀ IR SVARĪGA GAN JUMS, GAN JŪSU UZŅĒMUMAM!

3

MĀCĪBU CENTRS LIEPA – KOMPETENTA INSTITŪCIJA AR VAIRĀK KĀ 10 GADU PIEREDZI

SIA MĀCĪBU CENTRA LIEPA KVALITĀTES POLITIKA

SIA “Mācību centrs Liepa” ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma, kura ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2015. Sertifikātu mums izsniedza sertifikācijas institūcija ÜV Rheinland Grupa (LRTDEA). Kompetence darba aizsardzības jautājumos ir novērtēta atbilstoši 08.09.2008 LR MK noteikumu Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” prasībām.

lektors

IEGUVUMI:

 • kompetenta institūcija ar 10 gadu pieredzi darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā
 • 7 dažādu jomu pieredzējuši un kvalificēti darba aizsardzības vecākie speciālisti
 • individuāla pieeja katram klientam
 • drošības sajūta, ka nepieciešamā dokumentācija ir atbilstoša LR normatīvo aktu prasībām
 • zināšanas un prasmes ieviest drošības prasības ikdienas darbā
 • Jūs un Jūsu darbinieki jutīsies pārliecināti un droši, veicot savus darba pienākumus
saraksts

DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI:

Veicam darba vides risku noteikšanu un novērtēšanu Jūsu uzņēmumā, kuru mērķis ir savlaicīgi konstatēt darba vides riska faktorus, kas var kaitēt vai apdraudēt darbinieku drošību vai veselību. Darba vides risku novērtēšanas laikā konsultējamies ar pašiem darbiniekiem, ņemot vērā viņu ierosinājumus konkrētā darba procesa vai darba vietas uzlabošanā.

Darba vides risku novērtēšana ir viens no vissvarīgākajiem posmiem darba vides iekšējā uzraudzībā, jo uz risku novērtēšanu balstās darba aizsardzības pasākumi. Svarīgi, lai tiktu atklāti un precīzi novērtēti visi darba vietās esošie riski un ar attiecīgiem darba aizsardzības pasākumiem tiktu nodrošināta darbinieku drošība un veselība.

Darba vides riskus novērtē ne retāk kā reizi gadā, kā arī:

 • praktiski uzsākot citu darbības veidu;
 • ja ir mainījušies darba procesi, metodes, darba aprīkojums, vielu un produktu izmantošana vai ražošana, būtiski pārkārtota darba vieta un citi pasākumi (piemēram, tiek mainīta uzņēmuma faktiskā atrašanās vieta);
 • ja konstatē apstākļu pasliktināšanos darba vidē vai neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • ja noticis nelaimes gadījums.

Darba vides risku novērtēšanas rezultāti tiek apkopoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Darba devējam šos dokumentus ir jāuzglabā vismaz 3 gadus.

Pēc darba vietu pārbaudes un darba vides riska novērtēšanas:

 • izstrādājam darba aizsardzības pasākumu plānu, kurā nosakām darba aizsardzības pasākumus atklāto risku samazināšanai vai novēršanai, pasākumu īstenošanas termiņus un par izpildi atbildīgās personas;
 • sagatavojam darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos sarakstus un dokumentus.

Izstrādājam darba aizsardzības instrukcijas atbilstoši konkrētam darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā. Veicam instruktāžas darba vietā. Instruktāžā nodarbinātos iepazīstinām ar darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā. Instruktāža darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā. Veicam dažādu veidu apmācības gan klātienē pie klienta, gan e-vidē.

Veicam darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā. Darba vides iekšējā uzraudzība sastāv no vairākiem posmiem, kuri seko cits citam loģiskā secībā un kuri jāveic katru gadu, nodrošinot uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas nepārtrauktu attīstību un savlaicīgu reaģēšanu uz pārmaiņām darba vidē.

Ko ietver darba vides iekšējā uzraudzība?

Darba vides iekšējā uzraudzība sastāv no četriem posmiem:

 1. Darba vides iekšējās uzraudzības plānošana – tiek lemts par darba aizsardzības jautājumu organizēšanu uzņēmumā, darba aizsardzībai nepieciešamajiem resursiem, atbildīgajām personām un citiem ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītajiem jautājumiem.
 2. Darba vides riska novērtēšana – tiek veikta darba vietu pārbaude, noteikti tur esošie darba vides riska faktori (risku avoti), kuri potenciāli var radīt kaitējumu nodarbināto drošībai un veselībai.
 3. Darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana – balstoties uz iegūtajiem darba vietu pārbaudes rezultātiem, tiek noteiktas darba vietas, kur pastāv darba vides risks, kas būtu jānovērš vai jāsamazina un tiek plānoti un veikti atbilstoši darba aizsardzības pasākumi šā riska novēršanai vai samazināšanai.
 4. Darba vides iekšējās uzraudzības pārbaude un pilnveidošana – jānovērtē uzņēmumā veikto pasākumu efektivitāte.

Pēc darba vides riska novērtēšanas izstrādājam obligāto veselības pārbaužu sarakstu darbiniekiem. Ārstu komisija mūsu arodveselību ārstu vadībā izbrauc uz jūsu uzņēmumu, tā ietaupīt jūsu uzņēmuma tiešos un netiešos izdevumus.

Veicot obligātās veselības pārbaudes, darba devējs var pārliecināties par darbinieku veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, kas nodrošina iespēju ilgstoši nodarbināt veselus un darbspējīgus darbiniekus, kas savukārt ļoti tieši ietekmē saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti.

Konsultējam un pārstāvam Jūsu uzņēmuma intereses Valsts darba inspekcijā. Sagatavosim visus nepieciešamos darba aizsardzības dokumentāciju atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām.

Sadarbojamies ar mērījumu laboratoriju SIA “Metrio”, kura ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām ar reģistrācijas numuru LATAK-Т-616-00-2019.

Mērījumu laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā.

Mērījuma laboratorija veic darba vides parametru mērījumus:

 • apgaismojuma;
 • trokšņa;
 • vibrācijas;
 • mikroklimata.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI DARBA AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMOS

  *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

  info

  Jautājumu gadījumā
  sazinies ar:

  Andris Strazdiņš
  Darba aizsardzības nodaļas vadītājs
  Tālr. +371 28794146
  E-pasts: andris@mcliepa.lv

  ATSAUKSMES

  • SIA Mācību centrs Liepa ir  SIA Circle K Latvia – (SIA Statoil Fuel&Retail Latvia) sadarbības partneris apmācību organizēšanā jau vairākus gadus.  Apmācības tiek organizētas kvalitatīvi, elastīgi  mums izdevīgā laikā un vietā. Ir izstrādāta augsta līmeņa apmācību programma, kas ir  pielāgota mūsu uzņēmuma specifikai. Darbinieki, kas apmeklē apmācības augstu novērtē pasniedzēju profesionalitāti, pieredzi, pasniegšanas veidu un apmācību materiālus, kā arī iespēju mācīties mūsu  uzņēmuma telpās.

    
  • “Lektors ļoti pretimnākošs, stāsta kā ir teorētiski un kā ir dzīvē, kas ļoti noder darbā.”

   “Lektors izglītots, zinošs ar lielu pieredzi, kas mācību procesā dod pievienoto vērtību.”

   “1-10 skalā 9! Ļoti atraktīvs pasniedzējs, neaizraujas ar “burtu kalpu” pieeju, bet ļoti labi izskaidro ar piemēriem.”

   “Mācības ir ļoti aktuālas. Ļauj apzināties riskus, kas saistīti ar iekārtu nepareizu izmantošanu. Mācību process ļoti labs, daudz piemēru no dzīves, gan stropes ko pataustīt, gan foto/video materiāli.”

  •  

   Serviss bija augstā līmenī. Viss noritēja ļoti gludi un pārliecinoši. Ieguvām visu nepieciešamo, gan materiāli, gan informatīvi. Augsta iegūtā vērtība pret izmaksām, jo tagad esam pilnībā sakārtojuši darba aizsardzības lauciņu, gan arī zinām kā rīkoties nākotnē.

   Paldies!

  • Mūsu sadarbības laikā mācību centrs sevi ir pierādījis, kā profesionālu un uzticamu sadarbības partneri. Apmācības elektrodrošībā, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un aizsardzībā notiek atbilstoši izvirzītajām prasībām, kvalitatīvi, augstā līmenī ar profesionāli  sagatavotiem pasniedzējiem. Uzskatām, ka “Mācību centrs LIEPA” kļuvusi par vadošo apmācību uzņēmumu Latvijā -  elektrodrošībā ,darba aizsardzība, ugunsdrošība un aizsardzība un daudzās citās jomās, kuras saistītas ar darba aizsardzību. Izsakām pateicību par labi organizētajām un augstā līmenī veiktajām apmācībām elektrodrošībā, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un aizsardzībā un ceram uz turpmāko sadarbību.

   Valdes loceklis
   SIA "BūvBalsts"
  •  

   Līdzšinējā sadarbība ir pozitīva, saņemot precīzi laikā un profesionāli paveiktu pakalpojumu. Mācību centrs Liepa ir sevi parādījis kā uz klientu orientēts uzņēmums, izstrādājot dokumentāciju, tiek ņemta vērā uzņēmuma specifika, ieteikti labākie risinājumi. Ārkārtas situācijās mācību centra pārstāvis spēj piedāvāt ātrāko un labāko risinājumu, lai novērstu radušos problēmu. Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

   Personāla vadītāja
   SIA "Karavela"
  • SIA „NCS LV” (reģ. Nr.40103551993) ir uzņēmums ar 20 gadu pieredzi inženiersistēmu tirgū, kas projektē, izbūvē un apkalpo elektroapgādes, drošības, elektronisko sakaru sistēmas, vadības un automatizācijas, kā arī  automātiskās ugunsdzēsības sistēmas. Regulāri apmācām savus darbiniekus darba aizsardzības un specializētajos kursos, lai atjaunotu gan kursu apliecības, gan aktualizētu zināšanas. “Mācību centrs LIEPA” citu apmācītāju vidū izceļas ar operativitāti (modernu mājas lapu, tiešsaisti, piesaistītu atbildīgo personu katram pasūtītājam, ātru komunikāciju); mūsdienīgu apmācību un apkalpošanu; atsaucību, pretimnākšanu un individuālu pieeju katram. Vēlamies izteikt Jums pateicību par līdzšinējo sadarbību, to turpināsim, un iesakām arī citiem uzņēmumiem šo mācību centru!

  • Es vēlos izteikt Jums pateicību par augsto izglītības kvalitāti. Visi Jūsu pasniedzēji ir atsaucīgi, pozitīvi, daudz skaidro ar dzīves piemēriem. Īpašs paldies Jolantai Jurānei- ļoti pozitīvai, mierīgai un draudzīgai skolotājai.

  • Man ļoti patika. Jolanta izcili māca visu paskaidro.

  • Esam apmierināti ar SIA "Mācību centrs Liepa" sniegto pakalpojumu un sadarbību vertējam kā ļoti pozitīvu. Uzņēmuma speciālista izpildītais darbs ir profesionāls un kvalitatīvs. Kopējās sadarbības laikā SIA 'Macību centrs Liepa" ir pieradījis sevi kā uzticamu sadarbības partneri. Būsim priecīgi par turpmāko sadarbību.

   Pārcelšanās24.lv

  KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS