Kivere-MC-liepa

DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA ATTIECAS UZ VISIEM

2

TĀ IR SVARĪGA GAN JUMS, GAN JŪSU UZŅĒMUMAM!

3

MĀCĪBU CENTRS LIEPA – KOMPETENTA INSTITŪCIJA AR VAIRĀK KĀ 10 GADU PIEREDZI

saraksts

DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI:

Veicam darba vides risku noteikšanu un novērtēšanu Jūsu uzņēmumā, kuru mērķis ir savlaicīgi konstatēt darba vides riska faktorus, kas var kaitēt vai apdraudēt darbinieku drošību vai veselību. Darba vides risku novērtēšanas laikā konsultējamies ar pašiem darbiniekiem, ņemot vērā viņu ierosinājumus konkrētā darba procesa vai darba vietas uzlabošanā.

Darba vides risku novērtēšana ir viens no vissvarīgākajiem posmiem darba vides iekšējā uzraudzībā, jo uz risku novērtēšanu balstās darba aizsardzības pasākumi. Svarīgi, lai tiktu atklāti un precīzi novērtēti visi darba vietās esošie riski un ar attiecīgiem darba aizsardzības pasākumiem tiktu nodrošināta darbinieku drošība un veselība.

Darba vides riskus novērtē ne retāk kā reizi gadā, kā arī:

 • praktiski uzsākot citu darbības veidu;
 • ja ir mainījušies darba procesi, metodes, darba aprīkojums, vielu un produktu izmantošana vai ražošana, būtiski pārkārtota darba vieta un citi pasākumi (piemēram, tiek mainīta uzņēmuma faktiskā atrašanās vieta);
 • ja konstatē apstākļu pasliktināšanos darba vidē vai neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • ja noticis nelaimes gadījums.

Darba vides risku novērtēšanas rezultāti tiek apkopoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Darba devējam šos dokumentus ir jāuzglabā vismaz 3 gadus.

Pēc darba vietu pārbaudes un darba vides riska novērtēšanas:

 • izstrādājam darba aizsardzības pasākumu plānu, kurā nosakām darba aizsardzības pasākumus atklāto risku samazināšanai vai novēršanai, pasākumu īstenošanas termiņus un par izpildi atbildīgās personas;
 • sagatavojam darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos sarakstus un dokumentus.

Izstrādājam darba aizsardzības instrukcijas atbilstoši konkrētam darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā. Veicam instruktāžas darba vietā. Instruktāžā nodarbinātos iepazīstinām ar darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā. Instruktāža darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā. Veicam dažādu veidu apmācības gan klātienē pie klienta, gan e-vidē.

Veicam darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā. Darba vides iekšējā uzraudzība sastāv no vairākiem posmiem, kuri seko cits citam loģiskā secībā un kuri jāveic katru gadu, nodrošinot uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas nepārtrauktu attīstību un savlaicīgu reaģēšanu uz pārmaiņām darba vidē.

Ko ietver darba vides iekšējā uzraudzība?

Darba vides iekšējā uzraudzība sastāv no četriem posmiem:

 1. Darba vides iekšējās uzraudzības plānošana – tiek lemts par darba aizsardzības jautājumu organizēšanu uzņēmumā, darba aizsardzībai nepieciešamajiem resursiem, atbildīgajām personām un citiem ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītajiem jautājumiem.
 2. Darba vides riska novērtēšana – tiek veikta darba vietu pārbaude, noteikti tur esošie darba vides riska faktori (risku avoti), kuri potenciāli var radīt kaitējumu nodarbināto drošībai un veselībai.
 3. Darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana – balstoties uz iegūtajiem darba vietu pārbaudes rezultātiem, tiek noteiktas darba vietas, kur pastāv darba vides risks, kas būtu jānovērš vai jāsamazina un tiek plānoti un veikti atbilstoši darba aizsardzības pasākumi šā riska novēršanai vai samazināšanai.
 4. Darba vides iekšējās uzraudzības pārbaude un pilnveidošana – jānovērtē uzņēmumā veikto pasākumu efektivitāte.

Pēc darba vides riska novērtēšanas izstrādājam obligāto veselības pārbaužu sarakstu darbiniekiem. Ārstu komisija mūsu arodveselību ārstu vadībā izbrauc uz jūsu uzņēmumu, tā ietaupīt jūsu uzņēmuma tiešos un netiešos izdevumus.

Veicot obligātās veselības pārbaudes, darba devējs var pārliecināties par darbinieku veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, kas nodrošina iespēju ilgstoši nodarbināt veselus un darbspējīgus darbiniekus, kas savukārt ļoti tieši ietekmē saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti.

Konsultējam un pārstāvam Jūsu uzņēmuma intereses Valsts darba inspekcijā. Sagatavosim visus nepieciešamos darba aizsardzības dokumentāciju atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām.

Sadarbojamies ar mērījumu laboratoriju SIA “Metrio”, kura ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām ar reģistrācijas numuru LATAK-Т-616-00-2019.

Mērījumu laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā.

Mērījuma laboratorija veic darba vides parametru mērījumus:

 • apgaismojuma;
 • trokšņa;
 • vibrācijas;
 • mikroklimata.
lektors

IEGUVUMI:

 • Kompetenta institūcija ar 10 gadu pieredzi darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā
 • 7 dažādu jomu pieredzējuši un kvalificēti darba aizsardzības vecākie speciālisti
 • Individuāla pieeja katram klientam
 • Drošības sajūta, ka nepieciešamā dokumentācija ir atbilstoša LR normatīvo aktu prasībām
 • Zināšanas un prasmes ieviest drošības prasības ikdienas darbā
 • Jūs un Jūsu darbinieki jutīsies pārliecināti un droši, veicot savus darba pienākumus

SIA MĀCĪBU CENTRA LIEPA KVALITĀTES POLITIKA

SIA “Mācību centrs Liepa” ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma, kura ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2015. Sertifikātu mums izsniedza sertifikācijas institūcija Bureau Veritas. Kompetence darba aizsardzības jautājumos ir novērtēta atbilstoši 08.09.2008 LR MK noteikumu Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” prasībām.

info

Jautājumu gadījumā
sazinies ar:

Andris Strazdiņš
Darba aizsardzības nodaļas vadītājs
Tālr. +371 28794146
E-pasts: andris@mcliepa.lv

ATSAUKSMES

 •      

  Serviss bija augstā līmenī. Viss noritēja ļoti gludi un pārliecinoši. Ieguvām visu nepieciešamo, gan materiāli, gan informatīvi. Augsta iegūtā vērtība pret izmaksām, jo tagad esam pilnībā sakārtojuši darba aizsardzības lauciņu, gan arī zinām kā rīkoties nākotnē.

  Paldies!

  SIA "Nethart Latvia"

 • Līdzšinējā sadarbība ir pozitīva, saņemot precīzi laikā un profesionāli paveiktu pakalpojumu. Mācību centrs Liepa ir sevi parādījis kā uz klientu orientēts uzņēmums, izstrādājot dokumentāciju, tiek ņemta vērā uzņēmuma specifika, ieteikti labākie risinājumi. Ārkārtas situācijās mācību centra pārstāvis spēj piedāvāt ātrāko un labāko risinājumu, lai novērstu radušos problēmu. Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!
  Personāla vadītāja
  SIA "Karavela"
 • Saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu SIA "Mācību centrs Liepa" veica darba vides risku pārvērtēšanu un darba aizsardzības dokumentācijas aktualizēšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  Esam apmierināti ar SIA "Mācību centrs Liepa" sniegto pakalpojumu un sadarbību vērtējam ka ļoti pozitīvu. Uzņēmuma speciālista izpildītais darbs ir profesionāls un kvalitatīvs. Kopējās sadarbības laika SIA "Mācību centrs Liepa" ir pieradījis sevi kā uzticamu sadarbības partneri. Būsim priecīgi par turpmāko sadarbību.

  pārcelšanās24.lv
 • SIA "MIMD Serviss" jau kops 2016.gada ir sadarbība ar SIA „Mācību centrs Liepa" par darba vides iekšējo uzraudzību. Sadarbības laikā esam saņēmuši kvalitatīvus un profesionālus darba aizsardzības pakalpojumus, kā ari darbinieku apmācības.

  SIA „Mācību centrs Liepa" saistības izpilda korekti, profesionāli un punktuāli.

  Līguma saistības tiek izpildītas noradītā termiņā. Ņemot vērā visu augstākminēto, SIA “MMD Serviss" iesaka SIA “Mācību centrs Liepa" ka uzticamu, profesionālu sadarbības partneri.

  Mūsu darbiniekiem apmācības darbam ar elektroiekrāvēju un darbam augstumā veica pasniedzēji Janis Lipskis un Andrejs Ivanovs, kuri ir zinoši ar lielu pieredzi, kas mācību procesā dod pievienoto vērtību!

  SIA “MMD Serviss”
 • 2018. gadā SIA "Vangažu Namsaimnieks" uzsāka sadarbību ar SIA ''Macību centrs Liepa" par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu. Sadarbību vērtejam kā pozitīvu. Nepieciešamā dokumentācija ir izstrādāta profesionāli un planotajos termiņos. Sadarbības laikā SIA "Macību centrs Liepa" ir sevi pierādijuši, kā uz klientu orientēts, elastīgs un pretimnakošs uzņēmums. Kontaktpersona no SIA "Macību centrs Liepa" puses, kas izpildija pasūtījumu ir darba aizsardzības vecākais specialists Jolanta Jurāne. Novērtejam kā atbilstoši kompetentu savā kvalifikācijā, ar teicamu kvalitāti un profesionalitāti.

  Valdes priekšsēdētājs
  SIA "Vangažu Namsaimnieks"
 •  

  Saskarā ar līgumu, SIA "Mācību centrs Liepa" sniedz savus pakalpojumus AS "SAF Tehnika" kopš 2010 gada. Mācību centrs speciālisti veic darba vides riska faktoru novērtēšanu, nodrošina uzņēmuma darba aizsardzības instrukciju sagatavošanu un pārskatīšanu, darbinieku ikgadējo instruēšanu, kā arī iesaka risinājumus ergonomisku darba vietu iekārtošanai, darba apstākļu uzlabošanai un kontrolē noteikto uzlabojumu izpildi.

  Jau vairākus gadus mūsu SIA "Macību centrs Liepa" tiešā sadarbības persona ir darba aizsardzības vecākā speciāliste Jolanta Jurāne. Sadarbību ar Jolantu vērtējam kā ļoti veiksmīgu un uz rezultātu vērstu. Pakalpojumi tiek sniegti savlaicīgi un kvalitatīvi. Jolanta vienmēr ir atsaucīga visos jautājumos un palīdzēs rast risinājumu. Varam rekomendēt Jolantu Jurāni kā profesionālu un kompetentu speciālisti darba aizsardzības jomā.

  Pamatojoties uz ilggadējo pozitīvo sadarbību, varam ieteikt SIA "Mācību centrs Liepa" kā labu sadarbības partneri darba aizsardzības jautājumu sakārtošanā.

  Valdes locekle
  AS "SAF Tehnika"
 •  

  Mūsu sadarbības laika SIA "Mācību centrs Liepa" sevi ir pierādījuši kā drošu un uzticamu partneri ar savā jomā profesionāli sagatavotiem darbiniekiem, kuri darba pienākumus spēj pildīt atbildīgi un atbilstoši mūsu kompānijas prasībām.

  Sadarbības laikā ar SIA "Mācību centrs Liepa" nav bijušas pretenzijas ar sniegto pakalpojumu izpildes laiku vai kvalitāti.

  SIA ,,Riga Bulk Terminal" uzskata SIA "Mācību centrs Liepa" par uzticamu sadarbības partneri.

  Izpilddirektors
  SIA "Riga Bulk Terminal"
 • Saskarā ar noslēgto līgumu SIA "Macību centrs Liepa" sniedza sekojošus darba aizsardzības pakalpojumus:


  - Tika ieviesta darba aizsardzības sistēma;
  - Novērtēti darba vides risku faktori visā uzņēmumā un sagatavots darba aizsardzības pasākumu plāns;
  - Veikta darbinieku instruktāža un apmacība darba aizsardzībā;
  - Sagatavota nepieciešamā dokumentācija atbilstoši LR darba aizsardzības normatīvajiem aktiem;
  - Tiek veikta darba vides iekšējā uzraudzība 12 mēnešu periodā.

  Sadarbību ar SIA "Macību centrs Liepa" vērtēju ļoti pozitīvi. Varu noteikti apgalvot, ka izpildītais darbs ir profesionāls un kvalitatīvs, kā arī atbilstošs Latvijas Republikas spēka esošo normatīvo aktu prasībām. Kopējās sadarbības laikā SIA "Macibu centrs Liepa" ir pierādījis sevi kā uzticamu sadarbības partneri.

  Inkasso departamenta direktors
  SIA "Creditreform Latvija"
 • Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA "Macību centrs LIEPA" veica darba vides apsekošanu, darba vides riska faktoru noteikšanu un novērtēšanu, protokolu sagatavošanu, darba aizsardzības pasākumu plāna sastadīšanu, darba vietu (profesiju) saraksta sastadīšanu, kurās iespējami kaitīgie riska faktori vai darbs īpašos apstākļos, darbinieku instruktāžu darba aizsardzībā par kaitīgajiem un īpašiem riska faktoriem darba vietās un pasākumiem risku mazināšanai vai novēršanai.

  Vēlamies izteikt pateicību Darba aizsardzības speciālistei Irīnai par veiksmīgu sadarbību, lrīna profesionāli un interesanti vada "Darba aizsardzības instruktāžas", rūpīgi sagatavo uzņēmumam nepieciešamo dokumentāciju, ir atsaucīga un kompetenta.

  Valdes loceklis
  SIA "Containerships"
 • SIA „Mācību centrs Liepa” saistības izpilda korekti, punktuāli un profesionāli. Līguma saistības tiek izpildītas norādītā termiņā. Ir izveidojusies ļoti laba sadarbība starp SIA „Mācību centrs Liepa” speciālistu un AS „B.L.B. Baltijas termināls”  atbildīgiem speciālistiem.

  AS „B.L.B. Baltijas termināls”  iesaka SIA „Mācību centrs Liepa” kā uzticamu, profesionālu sadarbības partneri.

  AS „B.L.B. Baltijas termināls”

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS