Jolanta Jurāne
SIA “Mācību centrs Liepa”
Darba aizsardzības vecākais speciālists

Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 950 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” nosaka izmeklēšanas un uzskaites kārtību,  kā jārīkojas darba devējam, ja ir noticis nelaimes gadījums darbā.

Ja noticis nelaimes gadījums, cietušajam vai lieciniekiem par to nekavējoties jāziņo darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam. Darba devējam, tiešajam darba vadītājam, darba aizsardzības speciālistam vai lieciniekiem nekavējoties jānodrošina cietušajam:
1) pirmā palīdzība;
2) medicīniskā palīdzība (nogādājot cietušo ārstniecības iestādē vai izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību).

Svarīgi ir līdz nelaimes gadījuma izmeklēšanas sākumam saglabāt neskartu notikuma vietu (ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību un vidi, neizraisa avāriju vai ugunsgrēku un netraucē darba procesu (ja noticis smags vai letāls nelaimes gadījums, notikuma vieta jāsaglabā neskarta arī tad, ja tas traucē darba procesu). Gadījumos, kad tas nav iespējams, situāciju nelaimes gadījuma vietā fiksē dokumentāli, raksturojot nelaimes gadījuma vietu. Gadījumos, kad ir aizdomas par to, ka cietušais lietojis alkoholu vai citas psihotropas vielas un tas varētu būt nelaimes gadījuma iemesls, cietušo uzreiz pēc pirmās palīdzības sniegšanas nosūta uz medicīnisko pārbaudi alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu ietekmes noteikšanai.

Ministru kabineta noteikumi nosaka arī to, ka personas, kurām ir ziņas par notikušo nelaimes gadījumu, sniedz ziņas Valsts darba inspekcijai par nelaimes gadījumu darbā (to var izdarīt telefoniski un arī elektroniski VDI mājaslapā).

 

 

Jolanta Jurāne
SIA “Mācību centrs Liepa”
Darba aizsardzības vecākais speciālists