Enerģētikas nozare ir viena no bīstamajām nozarēm, kurā tiek nodarbināti liela daļa speciālistu. Katru gadu aptuveni 40% nelaimes gadījumu notiek apmācību nepilnību, kā arī darba aizsardzības prasību neievērošanas dēļ.  Ministru kabineta noteikumi Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamu energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” nosaka virkni prasību speciālistam, tajā skaitā – elektriķu kursi. Tagad tiek piedāvāti arī elektriķu kursi e-vidē!

Ikvienai nodarbinātai personai, kas strādā ar esošām elektroietaisēm ir nepieciešama elektrodrošības grupa. Ir svarīgi samazināt negadījumu riskus darba vietā un nodrošināt dokumentu caurskatāmību kontrolējošām institūcijām. Būtiski ir ievērot drošības pasākumus gan ikdienas situācijās, gan profesionālajā darbībā.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 1041 nosaka, ja valdītājs vai darba devējs nodarbināto zināšanu pārbaudei neveido vai nevar izveidot komisiju, nodarbināto zināšanas pārbauda un elektrodrošības grupas piešķir:

  • akreditētas izglītības iestādes, kuras īsteno šo noteikumu prasībām atbilstošu apmācību un kurās vienlaikus tiek īstenotas akreditētas profesionālās izglītības programmas enerģētikas un elektrotehnikas jomā;
  • personāla sertificēšanas institūcijas, kuras elektroenerģētikas jomā ir akreditējusi nacionālā akreditācijas institūcija atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām”.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 1041 paredz arī, ka darba devējs, kas nosūtījis savus nodarbinātos darbā cita valdītāja elektroietaisē, ir atbildīgs par piešķirto elektrodrošības grupu atbilstību paredzētajam darbam un par šo noteikumu ievērošanu darba vietā. Darba devēja pienākums ir, lai speciālistam tiktu nodrošināti elektriķa kursi (elektriķu kursi e-vidē) un atbilstoša elektrodrošības grupa veicamajam darbam.

Šī noteikuma izpratnē patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem un piešķirta elektrodrošības grupa. Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa, pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām. Elektriķa kursi nodrošina elektrodrošības grupu ieguvi. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, atļauts piešķirt A elektrodrošības grupu.

Kad veiksmīgi apgūti elektriķa kursi, izglītojamais iegūst tiesības veikt darbu elektroietaisēs, zināšanas par elektrodrošības prasībām, ekspluatācijas pasākumiem un tajos izmantoto materiāltehnisko nodrošinājumu, lai droši un pareizi veiktu darbus elektroietaisēs, neapdraudot savu un citu veselību un dzīvību.

Elektrodrošības grupu piešķir uz laiku līdz trīs gadiem. Pēc atkārtotas zināšanu pārbaudes elektrodrošības grupu apstiprina vai maina. Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa, pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām. Ministra kabineta noteikumi Nr. 1041 paredz minimālās prasības attiecībā uz apmācību un izglītību elektrodrošības grupu piešķiršanu, tās ir:

  • A elektrodrošības grupa – saņemta apmācība par elektrodrošību, ieskaitot šo noteikumu prasības. Pirms darbu uzsākšanas konkrētā elektroietaisē saņem apmācību par darba aizsardzības un elektrodrošības jautājumiem darba vietā, kā arī apgūst nepieciešamos ekspluatācijas jautājumus par konkrētu elektroietaisi saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām;
  • Bz elektrodrošības grupa – apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;
  • B elektrodrošības grupa – apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;
  • Cz elektrodrošības grupa – iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu;
  • C elektrodrošības grupa – iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma un zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.

B, Bz elektrodrošības grupa dod tiesības veikt ar elektrosaimniecību saistītus darbus. C, Cz elektrodrošības grupa dod tiesības veikt un uzraudzīt ar elektrosaimniecību saistītus darbus.

Enerģētikas attīstības tempi tiešā veidā ir saistīta ar būvniecības nozari. Viens no veidiem, kā mazināt nelaimes gadījumu skaitu un izpildītu ministra kabineta noteikumu prasības, ir darbinieku izglītošana darba drošības jautājumos.

Enerģētikas joma nebūtu iedomājama bez kvalificētiem elektrodrošības speciālistiem. “Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī elektriķu kursus e-vidē. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI