Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA “Macību centrs LIEPA” veica darba vides apsekošanu, darba vides riska faktoru noteikšanu un novērtēšanu, protokolu sagatavošanu, darba aizsardzības pasākumu plāna sastadīšanu, darba vietu (profesiju) saraksta sastadīšanu, kurās iespējami kaitīgie riska faktori vai darbs īpašos apstākļos, darbinieku instruktāžu darba aizsardzībā par kaitīgajiem un īpašiem riska faktoriem darba vietās un pasākumiem risku mazināšanai vai novēršanai.

Vēlamies izteikt pateicību Darba aizsardzības speciālistei Irīnai par veiksmīgu sadarbību, lrīna profesionāli un interesanti vada “Darba aizsardzības instruktāžas”, rūpīgi sagatavo uzņēmumam nepieciešamo dokumentāciju, ir atsaucīga un kompetenta.