УСЛУГИ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un privātās dzīves neaizskaramību. Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka personas datu apstrādi var veikt tikai atbilstošajam tam paredzētajam mērķim un samērīgā apjomā. Papildus minētajam Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka datu subjekta tiesības iegūt informāciju, kas par viņu ir savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, kā arī tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim.

“Mācību centrs Liepa” piedāvā:

icon-check-square-o izvērtēt veiktās datu apstrādes atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
icon-check-square-o veikt personas datu apstrādes reģistrāciju Datu valsts inspekcijā;
icon-check-square-o veikt iekšējo datu apstrādes aizsardzības noteikumu izstrādi;
icon-check-square-o sagatavot atbilstības novērtējumu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 15. maija noteikumu Nr.216 „Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu” prasībām;
icon-check-square-o veikt datu subjektu pieprasījumu sagatavošanu;
icon-check-square-o sniegt rekomendācijas par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu datu apstrādes tiesiskumu;
icon-check-square-o veikt darbinieku apmācības par personas datu aizsardzības jautājumiem;
icon-check-square-o konsultēšanu un pārstāvēšanu Datu valsts inspekcijā.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka atbildība par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, informācijas nesniegšana datu subjektam un fiziskās personas datu apstrādi bez reģistrēšanas ir paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.7 -204.9 pantā. Savukārt atbildība par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, tādejādi radot būtisku kaitējumu, ir noteikta Krimināllikuma 145.pantā.

 

Fizisko personu datu aizsardzības speciālista apmācība:

Papildus minētajam SIA “Mācību centrs Liepa” veic fizisko personu datu aizsardzības speciālista apmācību, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācības kārtība” prasībām. Šo apmācību ietvaros personu datu aizsardzības speciālistam ir nepieciešams apgūt profesionālās zināšanas 42 akadēmisko stundu apmācību programmā. Savukārt pēc minētās apmācību programmas pabeigšanas, persona ir tiesīga Datu valsts inspekcijā kārtot profesionālo kvalifikācijas paaugstināšanas sertifikācijas eksāmenu.

Aizpildot pieteikumu, mūsu speciālisti ar Jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par izmaksām, laiku, speciālistiem un citām niansēm uzzināsiet mums zvanot, vai rakstot.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv