Dzīvība – dārgākais, kas mums dots! Bieži problemātiskos jautājumus aktualizē tikai tad, kad jau ir notikusi nelaime. Absurds, jo bīstamās situācijas noteikti ir iespējams novērst pašos pamatos, ievērojot attiecīgās jomas noteikumus. Vērtība – izglītots un zinošs darbinieks un, galvenais, dzīvs darbinieks! Iespējams, kāds uzņēmējs darbinieku apmācības uzskata par lieku finanšu un laika patēriņu. Vai tiešām tā ir? Neievērojot noteikumus, ir jārēķinās ar soda sankcijām.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 78 ”Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” paredz, ka par gāzes saimniecību atbildīgā persona ir persona, kas saskaņā ar standartu LVS 445-1:2011 “Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope. 1. daļa: Vispārīgās prasības” ir atestēta darbam ar lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmām un gāzes iekārtām un nodrošina šo sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju. Lietotājs nodrošina, ka dabasgāzes apgādes sistēmas uzstādīšanu, tehnisko apkalpošanu, apkopi, remontu un tehnisko uzraudzību veic speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju, kurš visus darbus, kas saistīti ar lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas tehnisko apkalpošanu, apkopi, remontu un tehnisko uzraudzību, veic un tos dokumentē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lietotājs, kas nav mājsaimniecības lietotājs, gazificētajā objektā, kas ir rūpnieciska vai publiska būve, kā arī citos gazificētajos objektos, ja tajos ir uzstādīts dabasgāzes aparāts ar kopējo nominālo siltuma jaudu virs 130 kW, rakstveida norīko un pastāvīgi nodrošina atbilstoši atestētu par gāzes saimniecību atbildīgo personu. Par gazificētajā objektā norīkoto par gāzes saimniecību atbildīgo personu lietotājs informē sadales sistēmas operatoru tā noteiktajā kārtībā. Sadales sistēmas operators veic minētās atbildīgās personas datu apstrādi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Par gāzes saimniecību atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā pārbauda lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu, par dabasgāzes apgādes sistēmas lietošanu un par pienākumu ievērot šajos noteikumos minētās prasības dabasgāzes apgādes sistēmas lietošanai. Par gāzes saimniecību atbildīgā persona sniedz lietotājam rakstisku atzinumu par pārbaudes rezultātiem un veikto instruktāžu. Atzinumā iekļauj informāciju par lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas atbilstību normatīvajos aktos minētajām prasībām, priekšnosacījumus lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas turpmākai drošai ekspluatācijai, kā arī pievieno dokumentu, kas apliecina veikto instruktāžu.

Ja gāzes iekārtu īpašnieks pārkāpj noteikumus, valsts uzraudzības instancēm ir tiesības piemērot sodu vadoties pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa. Sodi ir sekojoši:

  • par gāzes pievadīšanu gāzes izmantošanas iekārtām bez valsts gāzes uzraudzības iestāžu atļaujas, piešķirto gāzes fondu pārsniegšanu vai noteiktā gāzes patērēšanas režīma neievērošanu, tās patērēšanu gāzes izmantošanas iekārtās bez apstiprinātām gāzes patēriņa īpatnējām normām vai šo īpatnējo normu pārsniegšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu komersantiem, iestāžu un organizāciju vadītājiem, vadītāju vietniekiem, galvenajiem enerģētiķiem (galvenajiem mehāniķiem), cehu un dienestu priekšniekiem līdz simt astoņdesmit euro. Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, lietotāju iekārtu pieslēgšanu energotīkliem bez enerģijas uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu – uzliek naudas sodu amatpersonām no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām – no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro. Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas sodu amatpersonām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro (Administratīvo pārkāpumu kodeksa pants);
  • par gāzes izmantošanas iekārtu ekspluatāciju bez gāzes patēriņa uzskaites vai bez siltumenerģijas un produkcijas uzskaites, kuras ražo, izmantojot gāzi, vai par to, ka nav (vai ir bojāti) gāzes izmantošanas iekārtas projektā paredzēto gāzes degšanas procesu automātiskās regulēšanas līdzekļu vai siltumtehniskās kontroles aparātu, vai siltumutilizācijas iekārtu, kas nodrošina gāzes racionālu un efektīvu izmantošanu, – uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro (Administratīvo pārkāpumu kodeksa pants);
  • par siltumapgādes tīklu vai to iekārtu bojāšanu, patvaļīgu pieslēgšanos gāzes apgādes sistēmām un siltumapgādes tīkliem – uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro (Administratīvo pārkāpumu kodeksa pants);
  • par elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes piegādes, tirdzniecības un lietošanas noteikumu pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām – līdz četrsimt trīsdesmit euro. Par elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes patvaļīgu patērēšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām – no divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro (Administratīvo pārkāpumu kodeksa 1pants);
  • par gāzes vadu (izņemot maģistrālos) un to iekārtu bojāšanu darbu veikšanas laikā – uzliek naudas sodu personām līdz septiņdesmit euroun amatpersonām – līdz simt četrdesmit euro (Administratīvo pārkāpumu kodeksa 2 pants);
  • par gāzes lietotājam komersantam, iestādei un organizācijai paredzētās rezerves kurināmā saimniecības nesagatavotību darbam vai gāzes izmantošanas iekārtu nesagatavotību darbam ar noteiktā veida rezerves kurināmo – uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro (Administratīvo pārkāpumu kodeksa pants).

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Atbildīgais speciālists par dabasgāzes saimniecību”. Mācību programmas mērķis ir  apmācīt atbildīgās personas par gāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām un apstiprināto mācību programmu. Mācības tiek realizētas mācību centrā – Braslas ielā 24C, Rīgā. Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā. Izglītojamiem tiek nodrošināti ar izdales materiāliem. Nākamā grupa mācības uzsāk 26. novembrī (mācību ilgums trīs dienas). Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI