IZMAIŅAS PERSONAS DATU APSTRĀDEI KRIMINĀLPROCESĀ UN ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROCESĀ

Personas datu aizsardzība joprojām ir aktuāls temats jebkurā uzņēmējdarbības nozarē. Šī gada 5. augustā stājās spēkā jauns likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”. Likums turpmāk vienotā un pārskatāmā veidā regulēs fizisko personu datu apstrādi, kas veikta, lai novērstu, izmeklētu un atklātu noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus.

Veicot fizisko personu datu apstrādi, ir jāievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Viens no personas datu apstrādes obligātiem priekšnoteikumiem ir likumīga pamata esamība, tas nozīmē, ka datu apstrāde ir tiesiska tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmajā punktā minētajiem pamatojumiem:

  • datu subjekta piekrišana;
  • līguma izpilde;
  • juridisks pienākums;
  • sabiedrības intereses;
  • vitālo interešu aizsardzība;
  • leģitīmo interešu ievērošana.

Regula nosaka vispārīgus noteikumus, lai aizsargātu fiziskas personas attiecībā uz to personas datu apstrādi un nodrošinātu personas datu brīvu apriti Eiropas Savienībā. No regulas ir izņemta atsevišķās jomās veiktā personas datu apstrāde, piemēram, ko veic kompetentas iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, vai izpildītu kriminālsodus.

Arī Eiropas Savienībā, saprotot būtiskās atšķirības, kas ir starp personas datu apstrādi tiesībsargājošās iestādēs un personas datu apstrādi citos nolūkos, ir izstrādāts atsevišķs tiesību akts – t. s. Policijas direktīva.

Latvijā līdz šim fizisko personu datu apstrādei, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, vai izpildītu kriminālsodus, tika piemērotas Fizisko personu datu aizsardzības likuma atsevišķas normas, kuras ir norādītas Fizisko personas datu apstrādes likuma Pārejas noteikumos.

Līdz ar jaunā likuma spēkā stāšanos,  Latvijas tiesību sistēmā tiek transponētas Policijas direktīvas normas un turpmāk attiecībā uz tādu personas datu apstrādi, ko kompetentās iestādes veic, lai novērstu  izmeklētu un atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem  vai izpildītu kriminālsodus, tostarp lai novērstu draudus sabiedriskajai drošībai, ir piemērojams vienots regulējums.

Likuma 2. pantā ir noteikts regulējuma mērķis – aizsargāt fizisko personu pamattiesības, it īpaši tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību gadījumos, kad kompetentās iestādes apstrādā personas datus, lai:

  • novērstu, izmeklētu un atklātu noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus;
  • piemērotu un izpildītu kriminālsodus un administratīvos sodus;
  • veiktu citas ar administratīvā pārkāpuma procesu vai kriminālprocesu saistītas darbības, arī piemērotu procesuālos piespiedu līdzekļus, nodrošinātu to personu uzraudzību, kuras nosacīti atbrīvotas no kriminālatbildības, procesa par noziedzīgi iegūtu mantu, procesa par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem, procesa par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, procesa par piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem juridiskajām personām, procesa par spēkā esošu nolēmumu jaunu izskatīšanu norisi un to laikā pieņemto lēmumu izpildi.

Likuma normas piemērojamas fizisko personu datu apstrādei, ja tā pilnībā vai daļēji veikta ar automatizētiem līdzekļiem vai apstrādājamie personas dati veido kartotēku vai paredzēti, lai veidotu daļu no kartotēkas.

Jaunā likuma noteikumus piemēro tikai iepriekš minētajos nolūkos, kā arī gadījumos, kad šo mērķu sasniegšanai personas datu apstrādi veic prokuratūra, pildot Prokuratūras likumā noteiktās personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzības funkcijas. Jaunajā likumā personas datu apstrādes principi ir saglabāti līdzīgi kā vispārējā regulējumā.

“Mācību centrā Liepa” ir viens no nedaudzajiem mācību centriem, kurš piedāvā datu aizsardzības speciālista apmācības. Kursa ietvaros tiek apskatīti teorētiskie jautājumi un praktiskie piemēri. Par kursa apgūšanu tiks izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām, kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas. Tuvākie kursi 16. septembrī (sākums), Braslas ielā 24C, Rīgā. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet +371 29263834, vai rakstiet iveta@mcliepa.lv Mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem. Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

Summary
Personas datu aizsardzība
Article Name
Personas datu aizsardzība
Description
Šī gada 5. augustā stājās spēkā jauns likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”. Likums turpmāk vienotā un pārskatāmā veidā regulēs fizisko personu datu apstrādi, kas veikta, lai novērstu, izmeklētu un atklātu noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus.
Author