Elektrotehniķis persona, kas apguvusi atbilstošu mācību programmu 960 stundu apjomā un ir ieguvusi profesionālās kvalifikācijas apliecību, kas atbilst – trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim (3. PKL) (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (4. LKI))

Elektrotehniķis patstāvīgi vai sadarbībā ar tiešo vadītāju plāno, organizē, uzrauga un veic elektroietaišu izbūves un ekspluatācijas darbus.

Elektrotehniķis ir apguvis un veic un dažādu iekārtu montāžas darbus, palīgdarbus, dažādas elektrotehniskās pārbaudes, elektroiekārtu tehnisko un operatīvo apkalpošanu, elektroiekārtu defektu noteikšanu, uzraudzību, kā arī remontu.

 

DARBA IESPĒJAS ELEKTROTEHNIĶIM:

Elektrotehniķis var strādāt dažādu jomu uzņēmumos, piemēram, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumos, rūpniecības, lauksaimniecības, komunālos, transporta uzņēmumos, elektroiekārtu ražošanas un pārstrādes uzņēmumos, kā arī strādāt kā individuālais komersants vai pašnodarbināta persona.

 

MĀCĪBU PROCESĀ APGŪSIET ŠĀDAS TĒMAS:

Mācību kursā “Enerģētika un elektrotehnika 960st.” apgūsi enerģētikas pamatprincipus un likumus un praktiski apgūsi elektromehānisko iekārtu ekspluatāciju un uzturēšanu.
Mūsu pieredzējušie lektori sniegs zināšanas kā sastādīt elektroinstalācijas shēmas, kā montēt kabeļus un uzstādīt elektroietaises, kā identificēt kļūdas tīklu darbībā un citas tēmas.
Mācību procesā iegūtās zināšanas nostiprināsi praktiski mūsdienīgi aprīkotās mācību telpās, mācību poligonā, kā arī dodoties izbraukumos uz uzņēmumiem un pat dodoties ekskursijās.

 

PAPILDUS IEGUVUMI IEGŪSTOT KVALIFIKĀCIJU:

•  Elektriķa zināšanas un praktiskās iemaņas ir nepieciešamas lai,  sagatavotu konkrētu darba vietu elektroenerģijas ražošanas, elektroapgādes, elektroietaišu ierīkošanas uzņēmumos.

•  Papildus kvalifikācijas apliecībai beidzot kursu iegūsi arī C elektrodrošības grupu (atbilstoši MK noteikumiem nr. 1041)

•  Iegūtās zināšanas un kvalifikācija noderēs arī tālākai profesionālai specializācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, piemēram, iegūstot sertifikātu elektroenerģētikas jomā nereglamentētajā sfērā.

 

Ej uz kursa aprakstu, uzzini vairāk un piesakies tuvākajām mācībām!

 

 

Neskaidrību gadījumā sazinies ar:

Inga Gorjuna
Mācību darba koordinatore
Tālr. +371 29905611
E-pasts: inga@mcliepa.lv

 

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI