Andrejs Ozoliņš

“Mācību centrs Liepa” pasniedzējs ar inženiera kvalifikāciju ugunsdrošībā un civilā aizsardzībā

No 2019. gada 1. janvāra stājās spēkā izmaiņas MK noteikumos Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, viena no izmaiņām skar 89.10. apakšpunktu – par dabiskās ventilācijas kanālu atjaunošanu.

89.10 apakšpunkts nosaka, ka daudzdzīvokļu ēkā ir aizliegts dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietota gāzes iekārta vai gāzes aparāts ēdiena gatavošanai un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.

Jebkāda iejaukšanās būves pamatkonstrukcijās, piemēram, bez saskaņojuma pārbūvējot dabisko ventilāciju un pievienojot tvaika nosūcēju, nav pieļaujama un ir uzskatāma par patvaļīgu būvniecību. Ventilācijas sistēma un ierīce jāizbūvē atbilstoši MK noteikumiem Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu Latvijas būvnormatīvam LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” un jāuztur darba kārtībā.

Atbilstoši būvnormatīvam LBN 231-15, ēkās jābūt izbūvētiem ventilācijas risinājumiem. Pie nosacījuma, ja īpašumā ir gāzes plīts, īpašniekam vai apsaimniekotājam ventilācijas šahtas ir jātīra vismaz reizi trijos gados.

MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabiskās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietota gāzes iekārta vai gāzes aparāts ēdiena gatavošanai un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 179. pantu, par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, draud naudas sods:

  • fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro;
  • juridiskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Dabasgāzes noplūdes gadījumā, dabasgāze koncentrējas telpā, līdz ar to, virtuvēs, kurās ir paredzēts gāzes plītis, ierīko dabisko ventilācijas sistēmu. Virtuvē ar gāzes plīti, aizliegts pievienot tvaika nosūcēju to vienīgajam dabiskās ventilācijas kanālam. Nepietiekama gaisa apmaiņa palielina sprādzienbīstamības risku un var radīt sekas cilvēka veselībai un dzīvībai, radot ēkas sagruvuma draudus.

 

Ar cieņu,
Andrejs Ozoliņš
“Mācību centrs Liepa” pasniedzējs ar inženiera kvalifikāciju ugunsdrošībā un civilā aizsardzībā