MĀCIES UZREIZ!

PAŠKONTROLES SISTĒMAS (HACCP) IZVEIDES PAMATPRINCIPI PĀRTIKAS APRITES UZŅĒMUMOS – PROFESIONĀLĀ HIGIĒNA

Mūsdienās īpašu uzmanību pievēršam pārtikas produktu kvalitātei un drošībai. Pārtikas nozare ir ļoti sarežģīta – jebkurā pārtikas aprites posmā var rasties pārtikas drošības apdraudējumi, tāpēc ir ļoti svarīga risku adekvāta vadība. Neviens uzņēmums nevar uzsākt savu darbību, ja nav izstrādāta uzņēmuma paškontroles sistēma, kas balstās uz HACCP principiem. Lai iegūtu nepieciešamās zināšanas, ļoti noderīgi uzņēmuma attīstībai un prasību izpildei ir HACCP kursi. Ikvienam uzņēmuma pārtikas apritē iesaistītajam darbiniekam ir būtiski būt informētam par pārtikas kvalitātes kontroles principu pielietošanu. Ir svarīgi izveidot un uzturēt vērtībās balstītu iekšējo organizācijas kultūru.

Kas ir HACCP?
HACCP principu ieviešanu pārtikas uzņēmumā dēvē par paškontroli. Paškontroles pamatā – laba higiēnas un laba ražošanas prakse. HACCP (Hazardz Analyses and Critical Control Points)  ir angļu vārdu saīsinājums, kas tulkojumā nozīmē bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti. HACCP ir pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir bīstami pārtikas drošībai un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 545 Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” nosaka, ka pārtikas higiēnas jomā apmāca darbiniekus:

  • kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;
  • kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.

Kāds ir HACCP mērķis?

HACCP sistēma ir balstīta uz septiņiem galvenajiem principiem, kuri nosaka secīgu rīcību bīstamību identificēšanā un savlaicīgā novēršanā. HACCP mērķis ir nodrošināt pārtikas drošumu un kvalitāti. HACCP sistēmas ieviešana ļauj samazināt izmaksas preventīviem pasākumiem, kurus jāveic, lai saglabātu gala produkta drošumu, to skaitā arī izdevumus vides un produktu laboratoriskajiem izmeklējumiem. Paškontroles sistēma paredz novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un nodrošina attiecīgas pārtikas drošības procedūras.

Vai ir nepieciešami HACCP kursi?

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 8. pants nosaka, ka pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli un novērst jebkuru darbību vai procesu, kas var nelabvēlīgi ietekmēt pārtikas nekaitīgumu. Par neatbilstošiem pārtikas nekaitīguma rādītāju rezultātiem un neatbilstību novēršanai īstenotajiem pasākumiem pārtikas uzņēmums nekavējoties informē attiecīgo Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālo struktūrvienību. Pārtikas apritē iesaistītajām personām jāievēro normatīvajos aktos noteiktās personāla higiēnas prasības. Pārtikas uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par savā uzņēmumā pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālo kvalifikāciju. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pārtikas apritē nodarbinātās personas apmācāmas pārtikas higiēnas jomā, kā arī prasības attiecībā uz apmācības programmu un apliecību. Pārtikas uzņēmumiem ir jāievēro dokumentēts pasākumu komplekss, kas nodrošina higiēnas un ražošanas atbilstību ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām. Pārtikas uzņēmums sniedz nepieciešamo atbalstu un nodrošina, lai Pārtikas un veterinārais dienests varētu veikt tā kontroli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī apmācības e-vidē “Paškontroles sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos – profesionālā higiēna” un apmācības e-vidē “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”. HACCP kursi, izglītības procesa rezultātā, nodrošinās zināšanas pārtikas apritē strādājošajiem IV un V kvalifikācijas darbiniekiem par kvalitātes vadību. Darbinieki spēs apzināt darbību kopumu pārtikas paškontroles sistēmā, kas optimāli novērš pārtikas realizācijas riskus un  draudus cilvēku veselībai. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 29172577, vai rakstiet eapmacibas@mcliepa.lv

MĀCIES UZREIZ!

PAŠKONTROLES SISTĒMAS (HACCP) IZVEIDES PAMATPRINCIPI PĀRTIKAS APRITES UZŅĒMUMOS – PROFESIONĀLĀ HIGIĒNA