Elektroenerģijas lietošana un elektroiekārtu darbība saistīta ar paaugstinātiem riskiem. Elektroietaišu inspicēšana (profilaktisko mērījumu veikšana, apsekošana) būtiski samazina nelaimes gadījumu riskus, pagarina iekārtu ekspluatācijas laiku, savlaicīgi brīdina par iespējamām problēmām, ļaujot novērst nelaimes gadījumus un neplānotas izmaksas. Mērījumi sniedz  pārliecība par iekārtu drošību un pareizu ekspluatēšanu un darba vides risku identificēšanu attiecībā uz iekārtu lietošanu.

Tipiski objekti, kur veicami elektrotehniskie mērījumi ir rūpniecības, dzīvojamās, sadzīves, biroju ēkas, dažādas iekārtas un mehānismi, kuru darbināšana un vadība notiek ar elektropiedziņu.

Kārtību, kādā veicami elektrotehniskie mērījumi, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (4.1. pants – Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce). Noteikumu 56. punktā minēts, ka elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide, tad reizi divos gados un, ja ķīmiski agresīva vide, tad reizi gadā. Par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu.

Noteikumi paredz, ka elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīce) atbilst tehniskā projekta risinājumam, to uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Elektroiekārtu un elektroierīci uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām. Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbauda ar termokameru. Pārbaudi veic kopā ar šo noteikumu 56. punktā minētajām pārbaudēm. Par pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu. Elektroiekārtu un elektroierīci attīra no putekļiem un nosēdumiem. Elektroinstalāciju, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), demontē būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šā punkta prasības neattiecas uz elektroinstalāciju tehnoloģiskajā iekārtā. Objektā un teritorijā, kurā pastāv vai var veidoties sprādzienbīstama vide, elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce, ievērojot sprādzienbīstamas vides zonējumu, ir sprādziendrošā izpildījumā.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 238 62. punkts nosaka, ka aizliegts izmantot bojātu un paštaisītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, ekspluatēt elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, kura nav nodrošināta ar aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi), lietot nekalibrētu vai paštaisītu elektroinstalācijas, elektroiekārtas vai elektroierīces aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi), ekspluatēt vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos tā, ka rodas neatbilstoša pārejas pretestība, sprādzienbīstamā vidē lietot elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, kura nav atbilstoši aizsargāta (sprādziendrošā izpildījumā) un kurai nav 1.7. marķējuma, novietot degtspējīgas vielas un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no gaismas ķermeņiem, izņemot gadījumu, ja to pieļauj ražotājs, elektrosadales telpā vai elektrosadales skapī uzglabāt degtspējīgas vielas vai priekšmetus, izmantot pagarinātājus vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir saritināti uz spoles vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs.

“Mācību centrs Liepa” organizē kursus “Elektrotehniskie mērījumi”. Programmas mērķis ir sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus. Mācību norise: 2018. gada 10. augusts 10:00, Braslas iela 24C, Rīga.

Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

SAISTĪTIE RAKSTI