Lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu būvniecību un, lai tiktu uzlabota būvspeciālistu sertificēšana un patstāvīgās būvprakses uzraudzība, 2018. gada 20. martā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 169 ,,Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, saskaņā ar kuriem Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 atzīti par spēku zaudējušiem.

Ministra kabineta noteikumi paredz prasības būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, nosakot, ka būvspeciālistam ir jāizpilda minimālā praktiskā darba pieredzes programma sertificēta speciālista uzraudzībā un jānokārto kompetences pārbaude – eksāmens.

Būvspeciālistam ir pienākums līdz kārtējā gada 1. aprīlim būvspeciālistu reģistrā ievadīt informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot attiecīgā apliecinošā dokumenta izdošanas datumu, derīguma termiņu, izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu elektroniski, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā.

Ja būvspeciālistam visu piecu gadu laikā kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav bijuši kompetenci paaugstinoši pasākumi būvspeciālista sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā, būvspeciālistu uzaicina uz profesionālās pilnveides pārbaudi.

Tāpat arī būvspeciālistam ir pienākums līdz kārtējā gada 1. aprīlim būvspeciālistu reģistrā ievadīt informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, norādot darba devēju, pasūtītāju, būvniecības lietas numuru (Latvijas Republikā veiktajiem darbiem), būves nosaukumu, ēkas galveno lietošanas veidu vai inženierbūves lietošanas veidu (saskaņā ar būvju klasifikāciju), būvniecības veidu, objekta adresi (ārpus Latvijas Republikas veiktajiem darbiem), būves grupu, darbu izpildes laiku, darbības sfēru, līdzdalības pakāpi, kā arī elektroniski pievieno šo darbu apliecinošus dokumentus, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā.

Ja būvspeciālists divus gadus piecu gadu laikā kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav praktizējis būvspeciālista sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā, būvspeciālistu uzaicina uz kompetences novērtēšanu.

Būvspeciālistu sertificēšana ir sarežģīts process un kompetences pārbaudes iestāde ne retāk kā reizi piecos gados, veicot Būvniecības likuma 13. panta 9.1 daļā minēto pārbaudi, pārbauda visus būvspeciālistus un katru gadu veic padziļinātu pārbaudi 1% kopējā būvspeciālistu skaita katrā darbības sfērā. Ministra kabineta noteikumi Nr. 169 paredz ekspertu brīvu iekļūšanu objektos pārbaužu izpildei.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kompetenci paaugstinošos pasākumus, lai būvspeciālists varētu iegūt nepieciešamos profesionālās pilnveides punktus. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet klinta@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI