11. septembris ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) (Krievu valoda) 9:00-13:30

11. septembris ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) (Krievu valoda) 9:00-13:30

10.01. 09:00 - 10.01. 13:30

Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:
•    A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
•    B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
•    B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
•    C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
•    C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).
B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 70,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 40,00 EUR + PVN. Pirmreizēja atestācija uz A grupu – 40,00 EUR + PVN.

Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

Izmanto arī e-vides iespējas! Apgūsti patstāvīgi video kursu “Elektrodrošība” un aizpildi testu!

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.